Generelle handelsbetingelser

Business to business

JUMBO Stillads A/S’s handelsbetingelser B2B 

1. Generelt

1.1 Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle salg foretaget af JUMBO Stillads A/S (herefter sælger), i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale.

1.2 Købers indkøbsbetingelser er ikke gældende i aftaleforholdet, medmindre sælger skriftligt har erklæret sig indforstået hermed. Såfremt sælger skriftligt accepterer, at købers indkøbs betingelser er gældende i aftaleforholdet, skal bestemmelserne i ordrebekræftelsen og salgs- og leveringsbetingelserne have forrang i tilfælde af uoverensstemmelse.

2. Tilbud & ordrebekræftelse

2.1 Sælgers tilbud gælder i 7 dage, medmindre andet er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af sælger.

2.2 Sælger forpligtes alene i overensstemmelse med ordrebekræftelsens indhold.

3. Priser & betaling – Ejendomsforbehold

3.1 Alt salg til dansk køber sker til priser i danske kroner (salg til udenlandsk køber sker til priser i aftalt valuta), som er gældende på leveringsdatoen. Alle priser er eksklusiv moms, offentlige afgifter af enhver art, emballage, transport m.v. Sælger har ret til at forhøje aftalte priser på ikke leverede varer svarende til prisforhøjelser foretaget af sælgers underleverandører.

3.2 Medmindre andet er aftalt skal betaling ske netto kontant senest ved levering. Såfremt betaling ikke sker til forfaldstid, har sælger ret til straks og uden yderligere varsel at hæve købet eller at opkræve morarenter med 2% pr. påbegyndt måned.

3.3 Ejendomsretten til det solgte forbliver i enhver henseende hos sælger indtil købesummen og alle øvrige omkostninger ved købet er effektivt betalt af køber.

4. Sælgers ydelse

4.1 Sælgers ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede varer og ydelser. Sælger forpligter sig til at levere en ydelse af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning.

5. Leveringstid & -sted

5.1 Alle oplyste leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, med mindre andet er udtrykkelig aftalt og skriftligt bekræftet af sælger.

5.2 Alle leverancer sker ”EX-WORKS” (INCOTERMS 2010). Risikoen for det købte overgår til køber ved levering. Når køber er forpligtet til at afhente varen og sælger holder den klar, går risikoen over på køber allerede fra dette tidspunkt.

5.3 Såfremt der aftales andet leveringssted end sælgers forretningssted, sker transporten dertil inklusiv eventuel pålæsning for købers regning og risiko.

5.4 Levering til øer uden broforbindelse tillægges færgetillæg.

5.5 Undlader køber at afhente eller modtage det solgte, når køber er forpligtet hertil, har sælger ret til straks og uden yderligere varsel at hæve købet eller at indgå aftale med tredjemand om opbevaring af det solgte for købers regning og risiko.

5.6 Ved levering til købers forretningssted og til andet af køber anvist leveringssted, skal køber sikre sig og det er købers ansvar, at der forefindes mandskab om materiel for aflæsning af transportørens lastbil.

6. Forsinkelse

6.1 Køber skal straks reklamere skriftligt ved konstatering af forsinkelse, idet køber ellers mister ethvert krav som følge af forsinkelsen. Køber skal samtidig give sælger en rimelig frist på mindst 14 dage til at opfylde sine forpligtelser.

6.2 Undlader sælger at levere varen inden for den yderligere frist, som køber har givet i med før af pkt. 6.1, er køber ved skriftlig meddelelse til sælger berettiget til at hæve købet. Gælder forsinkelsen alene en del af en samlet leverance, kan køber alene hæve købet, for så vidt angår den pågældende del.

6.3 Køber har ikke ret til nogen erstatning eller kompensation som følge af sælgers forsinkelse.

7. Undersøgelsespligt og reklamation

7.1 Køber skal straks ved levering foretage en grundig undersøgelse af leverancen, for at sikre sig at leverancen er mangelfri, skadefri og kontraktmæssig. 

7.2 Når der kvitteres for fragten ved fragtmanden, er det en kvittering for at man har modtaget leverancen i mangelfri, skadefri og kontraktmæssig tilstand. Hvis leverancen imod forventning er gået i stykker under fragten, så er det vigtigt at man IKKE kvitterer for fragten, men at man noterer et begrundet forbehold på fragtbrevet (både på egen og chaufførens kopi) der beskriver hvilken vare der er skadet og skaden på varen (eks. bule på trin, på 1 stk. 2 trins trappestige) og herefter kontakter sælger for sagens videre forløb.

7.3 Som udgangspunkt stilles ingen forsendelser uden kvittering for modtagelsen, dog kan køber gøre opmærksom på at varerne må sættes ”uden kvittering”. I dette tilfælde hæfter modtager for forsendelsen, på samme vis som hvis modtager havde kvitteret for fragten ved fragtmanden og sælger kan ikke gøres ansvarlig for hverken skader, mangler eller tyveri.

7.4 Reklamation over mangler eller skader, som køber har eller burde have konstateret ved den i pkt. 7.1 nævnte undersøgelse og derfor samtidigt har noteret begrundet forbehold på fragtbrevet om, skal straks fragtmanden har forladt modtagers adresse, fremsættes skriftligt over for sælger og fragtbrevet med begrundet forbehold tilsendes sælger via e-mail: info@jumbo.as 

7.5 Såfremt køber undlader at reklamere i overensstemmelsen med afsnit 7.4, fortaber køber sin ret til at fremsætte krav mod sælger som følge af den pågældende skade og/eller mangel.

8. Mangler

8.1 Ved købers rettidige reklamation over mangler i medfør af afsnit 7.4 har sælger ret til at foretage afhjælpning, at foretage omlevering eller give køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Kun såfremt sælger ikke inden for rimelig tid efter købers reklamation har foretaget afhjælpning, omlevering eller givet køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen, har køber ret til at hæve købet, for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.

8.2 Køber har ikke ret til nogen erstatning eller kompensation som følge af mangler udover det i afsnit 8.1 anførte.

8.3 Hvis køber lader afhjælpning foretage af tredjemand i strid med afsnit 8.1, kan køber ikke kræve sin omkostning hertil dækket af sælger.

9. Returnering

9.1 Købers returnering af produkter kan kun finde sted efter forudgående aftale imellem køber og sælger og ifølge betingelserne beskrevet på sælgers hjemmeside under ”Service” og ”Returvarer og reklamationer”.

10. Garanti

10.1 Sælgers garantier på sælgers produkter er fabriksgarantier mod produktionsfejl, ekskl. fragt til/fra sælgers fabriksadresse i Kolding, Danmark.

10.2 Sælgers garantier dækker udelukkende skader og fejl der kan henføres til materiale- og eller fabrikationsfejl.

10.3 Sælgers garantier dækker ikke fejl opstået som følge af:

  • Overbelastning
  • Voldsom håndtering / misbrug af produkterne
  • Ukorrekt behandling / håndtering af produkterne
  • Uautoriserede reparationsforsøg
  • Beskadigelse gennem udefra kommende påvirkninger
  • Fremmedlegemer i produktet som f.eks. vand, sand, mørtel, abbrasive støvmaterialer eller metalspåner
  • Normal slitage
  • Ændringer i produktets konstruktion
  • Brug af uoriginale tilbehørs- og reservedele

11. Reklamationer

11.1 Købers reklamation på produkter kan kun ske ifølge betingelserne beskrevet på JUMBO Stillads hjemmeside under ”Service” og ”Returvarer og reklamationer”.

12. Ansvarsbegrænsning

12.1 Sælger er kun ansvarlig for fejl ved sælgers leverancer, hvis køber har anvendt disse på forskriftsmæssig og forsvarlig måde samt ifølge sælgers eventuelle anvisninger. Sælgers ansvar er begrænset til fejl i sælgers egne leverancer, men ikke for fejl der opstår i forbindelse med at sælgers leverancer føjes ind i eller til andres leverancer. Forandring af eller indgreb i det leverede uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.

12.2 Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab hos køber eller købers kunder eller andre brugere af sælgers leverancer. Køber kan ikke kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande eller installationer, hvori varen måtte være indføjet.

13. Produktansvar

13.1 Sælger fraskriver sig i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber ethvert ansvar for erhvervstingsskade, som måtte kunne knyttes til sælgers leverancer. Hvis sælger mødes med krav om erstatning for erhvervstingsskade fra tredjemand, er køber i det indbyrdes forhold mellem sælger og køber forpligtet til at friholde sælger for ethvert sådant krav samt dække sælgers rimelige omkostninger til forsvar herimod.

14. Immaterielle rettigheder & fortrolighed

14.1 Alle sælgers immaterielle rettigheder, der måtte være tilknyttet leverancen, forbliver sælgers ejendom.

14.2 Alle tegninger, modeller og andre tekniske dokumenter vedrørende leverancen, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra sælger til køber, tilhører sælger. Uden samtykke fra sælger må det nævnte materiale alene benyttes ved brug eller videresalg af varen.

14.3 Køber har ikke ret til uden sælgers skriftlige samtykke at give tredjemand kundskab om tekniske eller kommercielle oplysninger, som efter deres karakter er fortrolige, eller som af sælger ved aftalens indgåelse eller senere, var angivet som værende fortrolige.

15. Force majeure

15.1 I tilfælde af force majeure fritages en part fra sine forpligtelser, så længe force majeure situationen består. Force majeure foreligger blandt andet, hvor aftalens opfyldelse er blevet væsentlig mere byrdefuld, som følge af begivenheder såsom krig, borgerkrig, oprør, terror handlinger, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer af enhver art samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter, brand, strømsvigt, computervirus eller lignende, med mindre det kan påvises, at den pågældende part med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.

16. Lovvalg & værneting

16.1 Alle tvister mellem sælger og køber, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Kolding.